Isı Pay Ölçer

Sıkça Sorulan Sorular

 • Pay ölçerler, üzerine monte edildiği radyatörün ısınma tüketimini hesaplar, ekranında gösterir ve hafızasında saklar.
   
 • Pay ölçerler, merkezi sistemle ısınan binalarda kullanıcıların tükettikleri kadar ödeme yapabildiği ısı gider paylaşım sistemi ölçüm ekipmanlarıdır.
   
 • Çok kolonlu tesisat sistemlerinde tüketimi tek noktadan ölçmek mümkün olmadığından özellikle çok kolonlu tesisat tiplerinde tercih edilmektedir.

Isı pay ölçerler, radyatörlerden gelen ısı çıkışını kaydeder. Şu şekilde çalışır: Isı pay ölçerler doğrudan radyatörlere bağlıdır. Termal olarak iletken bir arka plaka, ısıyı radyatörden ısı pay ölçere aktarır.

Daf Enerji Yönetimi'nin elektronik ısı pay ölçerleri, ısı ileten bir arka plakadan ve LCD ekranlı, mikroçipli bir elektronik devreden oluşur. İki sensörlü bir sisteme sahiptirler. İlk sensör, radyatör yüzeyinin sıcaklığını radyatöre temas eden arka plaka üzerinden ölçer. İkinci sensör oda hava sıcaklığını ölçer. Isı pay ölçer, sıcaklık farkını belirlemek için bunu kullanır.

 • Pay ölçerlerin montajı kolaydır. Tesisatta kırma dökme işi yapılmaz. Normal bir dairenin montajı yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanır.
 • Toplam maliyeti bağımsız bölümdeki radyatör sayısına göre ısı sayacından daha uygun olabilmektedir.
 • Isı pay ölçerlerin herhangi bir muayene işlemine tabi olmadığından ömrü boyunca (genellikle en az 10 yıl) ek maliyet ve işleme gerek yoktur.
 • Isı pay ölçer ile hangi odanızda ne kadar tüketim yaptığınız ve tutarının ne kadar olduğu ayrıca gider bildiriminde raporlanmaktadır.
 • Isı sayacı (kalorimetre) kullanılan projelerde sayaç arızası ve benzeri bir nedenle bir dairenin tüketim değeri alınamadığında dairenin tüketimi hakkında bir değere ulaşmak mümkün değildir.
 • Pay ölçerler her bir radyatöre ayrı ayrı takıldığından bir pay ölçerde benzer bir sorun olsa dahi evdeki diğer pay ölçerlerin değerlerine emsal tüketim hesaplanarak daha isabetli bir sonuca ulaşılabilmektedir.

Ölçüm ekipmanları RF 868 frekansında çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili olarak kıyas edilebilecek ölçü SAR (Specific Absorbation Rate) radyo dalgalarının veya elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızıdır.

AB normlarına göre radyo frekansları için belirlenmiş maksimum SAR değeri 4 W/kg sınırının altında olmalıdır. Ölçüm sırasında kullanılan telsiz sistemine ait SAR değerinin genelde 0,000028 W/kg mertebelerinde olduğu bilinmektedir.

Bu bilgiler ile Isı Pay Ölçer radyo sisteminin radyo dalgalarından herhangi bir rahatsızlık veya sağlık riski belirtisi olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Isı pay ölçerler en az 10 yıl çalışabilecek pil ve ölçüm hassasiyeti ile üretilmektedir.

Isı pay ölçerler radyatör sıcaklığını üzerinde bulunduğu noktaya göre ölçmektedir. Bir radyatörün ne kadar enerji tükettiğini hesaplayabilmek için üretildiği standart (TSEN 834) gereği radyatörün güç kat sayısı (Kq) ve radyatörün yüzey (ısı iletim) kat sayısı (Kc) ile çarpılması gerekmektedir.

Gider bildirimlerinde gördüğünüz K faktörü değeri bu iki değerin (Kq x Kc) birbiriyle çarpılmış haldir.

Radyatörün tüketimi okunan değer ile k Faktörünün çarpılmasıyla elde edilir.

Hayır.

Daf ısı pay ölçerler içerdiği hassas algoritma ile cihaza dış ısı kaynağıyla müdahale ediliyorsa bunu hızlıca tespit eder, böyle bir durumda oda sıcaklığını 20 C olarak kabul ederek tüketim kaydetmeye devam eder. (Kötü niyetli kullanıcı bu uygulamayla gerçek tüketiminin üzerinde bir tüketim kaydettirmiş olur.)

Diğer taraftan Daf ısı pay ölçerlerin içerdiği hassas elektronik mühür, pay ölçer radyatörden ayrıldığında kırılır ve bu durum elektronik olarak hafızaya alınır. Haberleşme sistemiyle bu durum pay ölçer tarafından ilk telsiz iletiminde Daf Enerji Yönetimi'ne iletilir.

Bu değerler pay ölçerlerin marka ve modeline göre değişiklik gösgterdiği için web sitemizden ilgili cihazın bilgi broşürünü indirerek gereken incelemeyi yapabilirsiniz.

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.” denilmiş olup,

634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 42nci maddesinin değişik dördüncü fıkrasında da (18/4/2007-5627/16 md.) “.....Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” denilerek mezkur kanunun bu hükmü gereğince mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 14.04.2008 tarih ve 26847 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1inci maddesinde de ifade edildiği üzere 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendi ve Geçici 6ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 02.05.2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımsız bölüme sahip tüm binaların kanun hükümlerine tabi olması, daha özel bir ifade ile ısı ölçüm ekipmanlarının binalarda kullanılmaya başlanmış olması yasal bir zorunluluktur.

Yönetim kurullarının her ne çoğunlukla olursa olsun alacağı hiçbir karar kanuna muhalefet teşkil edemez. Isı ölçüm ekipmanlarının tesisi yasal bir zorunluluk olduğundan yönetimlerin gerek oy birliği gerekse oy çokluğu ile aldığı bu yöndeki kararlar yok hükmündedir.

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ne Bakanlığımıza ne de ilgili idarelere bu sistemlerin kurulup kurulmadığına dair denetim yapma, idari yaptırım uygulama gibi bir yetki vermemiştir. Dolayısı ile bu sistemlerin kurulmamasından dolayı mağdur olduğunu düşünen bir kat maliki veya onun katından kira akdine oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kişiler şikâyetlerini sadece mahkeme kanalını kullanarak yapabilirler.

Bu durumda montaj yapılırken bu kimselerin rıza göstermediğine dair bir tutanak tutularak binanın bağlı bulunduğu Sulh Mahkemesi’ne başvurulmalı, 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 33üncü maddesine istinaden hâkim müdahalesi talep edilmelidir.

Islak hacimler genelde bağımsız bölümünün çekirdek kısmında olmaları sebebiyle ısıtmaya fazla ihtiyaç duymayabilirler. Ancak yönetmelik gereğince bağımsız bölümün tüm mahallerine ısı ölçer takılmalıdır.