Fatura Paylaşımı

Sıkça Sorulan Sorular

1. Dijital veri alma:

Ölçüm cihazları standartları gereği bir haberleşme sistemine sahip olmalıdır. Bu haberleşme sistemi sayesinde evlere girerek kullanıcılar rahatsız edilmez, uygun haberleşme sistemi tesis edilir ve ölçüm cihazlarının tüketim değerleri herhangi bir müdahale ve hataya meydan vermeden düzenli bir şekilde okunur. Ülkemizdeki projelerin %90'ından fazlası dijital haberleşmeyle okunmaktadır.

2. Manuel veri alma:

Ölçüm cihazları için bir haberleşme sistemi kurulmadıysa, eski, eksik, standart dışı uygulamalar mevcutsa bu ölçüm cihazlarının değerleri manuel olarak bir personel tarafından okunarak kaydedilebilmektedir. Bu sisteme sahip projelerde insan hatası, kullanıcı rahatsızlığı, yavaşlıklar meydana gelebilmektedir.

Daf farkı:

Türkiye'deki merkezi ölçüm sisteme sahip, büyük- küçük birçok projenin ölçüm ve haberleşme sistemini kurarak devreye alan Daf ekibi projeniz için daime en uygun uygulamayla sayaç değerlerini okur. Eksiklikler için ilgili kurulum ve geliştirme konusunda gereken desteği sağlar.

Hayır. Doğru bir fatura paylaşımı için sayaç değerlerini olduğu gibi değerlendirmek doğru değildir.
 
Akıllı ölçüm cihazları, teknolojileri gereği ölçümle ilgili tüm bilgileri kaydederek hafızalarında saklar. Kullanım alanlarına göre ölçtüğü tüm değerler manipülasyon, arıza, sızıntı, kaçak, yüksek tüketim gibi birçok yönden analiz edilmeli ve gider paylaşım hesaplaması bu analizler sonucunda gerçekleştirilmelidir.
 
Veri analizi diğer taraftan binanın enerji verimliliği için de önemli bilgiler sağlamaktadır.
 
Daf Enerji Yönetimi'nin uzmanlık ve tecrübesiyle geliştirdiği ve devamlı güncellenen yazılım alt yapısı bu analizleri otomatik olarak gerçekleştirerek gider paylaşımının doğru ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Isı gider paylaşım sisteminde bina geneli için tartışılmaz şekilde tasarruf sağlanmaktadır.
 
Bu sistemi tercih eden binaların eski sistemdeki doğalgaz oranları oran az %20 en fazla %60 düşmüştür.
 
Bu rakamlar, firmamız tarafından sisteme geçen binaların sisteme geçmeden önceki doğalgaz faturalarındaki aylık doğalgaz harcamalarının sisteme geçtikten sonraki harcamalarının kıyaslanması sonucu sabit olarak tespit edilmiştir.

3. sorunun cevabında belirtildiği gibi ısı gider paylaşım sisteminde bina geneli için tasarruf sağlanmaktadır. Fakat siz bireysel olarak kullanımlarınızda herhangi bir tasarruf önlemi almazsanız binanın düşen ana faturasından sizin dairenize için hesaplanan pay daha yüksek olabilir. Bu durumda kullanımlarınızı gözden geçirmenizi daha etkin bir tasarruf sağlamanızı tavsiye ederiz.
 
Diğer taraftan eğer yeni bir sitede oturuyorsanız projenizdeki oturum oranı %50'nin altında ise gerçek tasarruf oranın yakalanması için oturum oranın %70'in üstüne çıkması gerekebilir.

Bu konuyla ilgili sizler için hazırladığımız bilgilendirme videomuzdan faydalanabilirsiniz. (https://youtu.be/_eO81o4trF4)

Yasa gereğince mahal sıcaklıkları minimum 15 C'nin altındaki bir sıcaklığa ayarlanamaz. Bu ayrıca tasarruf için uygun bir yöntem değildir. Evi tamamen soğutup tekrar ısıtmanın maliyeti ılık tutmanın maliyetinden çok daha yüksektir.

Ayrıca hakkaniyet boyutunda ise bu uygulama komşularımızın bu dairenin sebep olduğunu ısı kaybı sebebiyle gereğinden daha fazla ölçüde enerji tüketmesine sebebiyet vermektedir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18: Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

26847 Resmi Gazete Sayılı Merkezi Isıtma Gider Paylaşım Yönetmeliği Madde 5- (6) Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 ˚C olacak şekilde ayarlanır.

Madde 7 c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz. Bu süre 2012 Yılı, Mayıs ayında dolmuştur.

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Madde: 42 (Değişik 4. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bolüme sahip merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır. a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri, b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

(2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.

(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.

(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

(6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 ° C olacak şekilde ayarlanır.

MADDE 7 – (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.

(2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

(3) Tüketim ölçümlerinde ısıölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısıölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısıölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim Ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi Ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.

MADDE 11 – (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.

Mevzuatımıza göre bina yakıt giderinizin %30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak ısınma tüketimi yapsın yapmasın tüm bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanlarına göre pay edilmektedir.

Ayrıca yine mevzuatımıza göre mahal sıcaklıklarının minimum 15 C olacak şekilde ayarlanması gerekmemektedir. Bu nedenle dairenin ısınma sistemi tamamen kapatılamaz, Sonuç olarak boş olan dairenizde 15 sıcaklığı sağlamak için yapılan ısınma tüketimi payı da dairenize gider olarak tahakkuk eder.

Isıtma sisteminin kapalı olduğu bağımsız bölümler için site yönetim kurulu konuyla ilgili bir karar almış ise bu bağımsız bölümler için bir emsal tüketim hesaplaması yapılabilir.

Bu konuyla ilgili sizler için örnek bir gider paylaşım hesaplaması yaptığımız bilgilendirme videomuzdan istifade edebilirsiniz. (https://youtu.be/mXfKgkRXTTM)

Öncelikle; yaptığımız hesaplamada bizim veya site-bina yönetiminizin sabit bir birim fiyat belirlemesi söz konusu değildir.

Firmamız enerji veya su satışı veya tedariki yapmamakta ve fatura kesmemektedir. Firmamız sadece İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ gibi enerji ve su tedarikçilerinin binanızın merkezi sistemine toplu olarak kestiği faturaların yasal mevzuat ve yönetim planlarına göre dairelere pay edilmesi için gereken hesaplamaları yapar.

Gider Paylaşım Belgeleri üzerinde belirttiğimiz birim maliyetler; tedarikçi firmanın binanıza kestiği fatura tutarının ölçümünü yaptığımız toplam tüketime bölünmesiyle hesaplanan, tüketiciyi bilgilendirmek ve hesabın kontrolünü sağlamak için belirtilmiştir.

Sonuç olarak, gider paylaşım hesaplaması bir pay etme mantığı üzerine bina edilmiştir.

Birim maliyet, bina ısınma giderinin %70'nin binadaki tüm dairelerin o dönemde tükettiği enerjinin toplamına bölünerek bulunur. Dolayısıyla binadaki oturum oranı, bina yalıtımı, dönem gün sayısı gibi birçok değişkene bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Şöyle düşünelim: kWh birim fiyatı 0,15 TL olan doğalgaz binanın kazanlarında yanarak tesisat suyunu ısıtır. Bizim ölçtüğümüz kWh değeri ise kapınızın önündeki giriş ve dönüş sıcaklıklarına göre hesaplanmış bir enerji değeridir. Yani kazanda ısınan su dairenize gelene kadar enerjisini kaybetmiştir. Bu, tüm bina için geçerlidir. Oturum yaptığınız bloğun kazanının ve mekanik tesisatının verimi nedeniyle kazanda ısıtılan sıcak suyun dairenize ulaşması arasındaki kayıplar ısınma enerjisinin maliyetini doğru orantıda etkilemektedir.

Ayrıca şöyle de düşünebiliriz: Örneğin 100 dairelik bir binada oturuyoruz. Kazanın kapasitesi 100 daire için hesaplanmış fakat binamız yeni, sadece 10 daire oturuyor. Sistemde ısınan sıcak tesisat suyu mekanik tesisatta 100 daire için dolaşıp enerji kaybederken bunu sadece 10 daire kullanmaktadır. Dolayısıyla burada enerji maliyetinin ne kadar arttığını sizler de tahmin edebilirsiniz.

Her bloğun kapalı alanları, bulundukları coğrafi şartlar ve konumu, gaz ve su sayaçları, oturan sayısı, oturanların sıcak su ve ısı kullanımları farklıdır. Bu farklılığın yanında, sağlayıcıların sayaç okuma tarihleri de farklılık göstermekte, bazen yeterli tüketim olmadığı ve/veya başka sebeplerden dolayı sayaç okumaları yapılmamakta ve o dönemin faturası başka bir sonraki dönem gelmektedir. Bu durumda yönetmelikte belirtilen paylaşıma dahil edilmeyen faturadan dolayı birim fiyatı düşük, bir sonraki aya ise önceki ayın faturasının da dahil edilmesinden dolayı birim fiyatı yüksek gelebilmektedir.

Bu durum ısı istasyonu kullanılan projeler için geçerlidir. Isı istasyonu bulunan projelerde sıhhi sıcak su ısı istasyonu tarafından ısıtıldığından yaz aylarında ödediğiniz ısınma gideri ısı istasyonunda bulunan eşanjörün suyu ısıtmak için harcadığı ısınma enerjisinin karşılığıdır.

Gider bildirimi fatura değildir ve fatura olarak kullanılamaz. Gider bildirimi binanız merkezi sistemine gelen yakıt faturasından sizin dairenize düşen payın ne kadar olduğunu ve bu payın nasıl hesaplandığıyla ilgili ölçüm değerleri bulunan belgedir. Bir ekstre olarak değerlendirilebilir.

Bir merkezi sistemde sıhhi sıcak su da merkezi olarak sağlanıyor ise bu binanızın mekanik tesisat yapısına göre değişiklik gösteren iki farklı sistemle sağlanır. Her iki sistemde de yaz kış ortak gider hesaplanır.

Bunlardan birincisi boyler tanklı sıhhi sıcak su ısıtma sistemidir. Bu sistemlerde yaz aylarında ortak gider mevzuattaki bir fonksiyon ile hesaplanır.

İkinci sistem ise ısı istasyonu sistemidir. Isı istasyonu sisteminde 12 ay boyunca ısınma sisteminde olduğu gibi bina toplam ısınma giderinin %30'u ortak gider olarak bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları oranında pay edilir.

Merkezi ısıtma sistemi kombili sisteme göre çok daha fazla konfor ve verimlilik sağlar. Eğer kombili bir binada oturuyorsanız komşularınız kombilerini tamamen kapatarak sizin çok daha fazla ısı enerjisi tüketmenize sebebiyet verir.

Oysa ısı gider paylaşım mevzuatına göre merkezi sistemli bir binada mahal sıcaklıkları minimum 15 C olacak şekilde ayarlanmak zorundadır. Isı kaybı yaşamazsınız.

Diğer taraftan merkezi sistemde sıcak su tek bir kazandan sağlandığı için bina genelinde daha yüksek tasarruf sağlanır. Merkezi sistem kazanı profesyonel bir ekip tarafından işletilir, bakımları yapılır. Bu açıdan ayrıca kombili sisteme göre çok daha güvenlidir.

Isı sayaçları için 2018 yılında yürürlüğe giren ısı sayaçları muayene yönetmeliğine göre ısı sayaçlarının her yıl sanayi bakanlığının yetkilendirdiği muayene laboratuvarları tarafından muayene edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Sayaçların muayene dönemi için belirleyici olan sayacın üzerinde M kodu ile kodlanmış üretim yılıdır. Örnek olarak sayacınızın üzerinde veya etiketinde M16 değerini görüyorsanız bu sayaç 2021 yılında site yönetiminiz tarafından muayeneye gönderilecektir.

Yetkili laboratuvar sayacın muayenesi sonucunda mevzuatta belirlenen ölçüm aralığında yer aldığını tespit ederse sayacı onaylar, mevzuattaki ölçüm tolerans aralığında değilse sayacı onaylamaz bu sayacın marka ve modeline göre kalibre edilmesi mümkün olabilir eğer kalibre edilmesi mümkün değil ise bu sayacın yeni bir sayaç ile değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kullanılması yasal olarak mümkün olmayıp bununla ilgili sanayi bakanlığı yetkilileri tarafında 2.500 Liranın üzerinde bir para cezası uygulanmaktadır.

Eğer periyodik muayene için beklemek istemezseniz yine bu mevzuata göre bir şikayet muayenesi talep edebilirsiniz. Bunun için sanayi bakanlığının yetkili laboratuvarına başvurmanız gerekir. Ya da böyle bir talep için firmamızın desteğini alabilirsiniz.

Su sayaçlarının doğru ölçüm yapmadığını kontrol etmek çok basittir. Biraz ilkel bir yöntem olarak gözükse de hacmi bilinen örneğin 19 litrelik bir damacana ile bu kontrol sağlanabilir. Bunun için sayacın litre olarak değeri alınır, damaca doldurulur, dolum sonrası sayacın kaç litreye kadar ilerlediği kontrol edilebilmektedir.

Evet, yasaldır. Gider paylaşımı sistemlerinde herhangi bir ihlal gerçekleştirildiğinin teknik olarak tespitinin yapılması halinde; manipülasyon yapan bağımsız bölüm kullanıcılarının ödeyeceği tutarlara ilişkin olarak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında "Kat Malikleri Kurulu" tarafından alınacak kararla veya Kat Malikleri Kurulunun ilgili hususta yetki verdiği "Yönetim Kurulu Kararı" ile işlem yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Sayaçların desteklediği özelliklere göre çok sayıda veri alma sistemi olmasına rağmen merkezi sistem ekipmanı olarak kullanılan sayaç ve pay ölçerlerin %95'inden fazlası ya kablolu haberleşme sistemiyle ya da kablosuz haberleşme sistemleriyle okunur. Yani sayaç değerlerini almak için bağımsız bölüm kullanıcıları rahatsız edilmez.

Kablolu haberleşme sisteminde sayaçlar m-bus adı verilen bir haberleşme protokolüne bağlı olarak bir ana hatta kablolar ile bağlanır. Merkezi okuma panosundan değerler bilgisayarla alınabildiği gibi aynı zamanda internet vasıtasıyla otomatik olarak da alınabilir.

Kablosuz okuma sistemlerinde de bir el bilgisayarı ve okuma anteni vasıtasıyla sayaç ve pay ölçerleri bina çevresinde ve koridorlarında dolaşılarak okunabildiği gibi aynı zamanda kat aralarına takılan veri toplayıcılar ve merkeze yerleştirilen gateway cihazlarıyla internet vasıtasıyla otomatik olarak da okunabilmektedir.