Sık Sorulan Sorular

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Madde 7 c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.


GEÇİCİ MADDE 6 – ( 1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz. Bu süre 2012 Yılı, Mayıs ayında dolmuştur.


634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Madde: 42 (Değişik 4. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.


MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bolüme sahip merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin, bağımsız bolum kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır. a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri, b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

(2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.

(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.

(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

(6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 ° C olacak şekilde ayarlanır.


MADDE 7 – (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.

(2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

(3) Tüketim ölçümlerinde ısıölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısıölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısıölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim Ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi Ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.


MADDE 11 – (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.

Isı İstasyonu

Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir ünitedir. Daire ısı istasyonu merkezi ısıtma sisteminde bir arayüz görevi üstlenerk o dairenin enerji merkezi olur. Isı istasyonları enerji üretimi yapmaz, merkezi ısı kaynağından gelen enerjiyi daireye aktarır.

Isı Sayacı (Kalorimetre)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi sistem tesisat yapımı kollektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır. Isı sayacı, harici ve dahili (kompakt sayaçlarda gövde üzerindedir) sıcaklık sensörleri ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığının ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Ayrıca debimetre ile tesisattan geçen su miktarını ölçer. Ölçülen bu değerler ile tüketilen enerjiyi (kWh) hesaplayan ısı sayaçları, ısınma giderinin tüketim değerlerine göre paylaştırılmasını sağlar.

Su Sayacı (Sıcak su sayacı / Soğuk su sayacı)

Su tüketimlerinin ölçülmesi için dizayn edilmiş kompakt sayaçlarıdır. Mekanik çarklı sayaçlar olup, debi değerleri makara tipi sayısal bir hesaplayıcısı ve mıknatıslı bir tarama sistemi olan, çok akışlı tip sıcak su ve soğuk su sayaçlarıdır. Dairelerin girişinde bulunan su sayaçları kuru tip ve türbin yapısı olan sayaçlardır.

Termostatik Vana

Termostatik vanalar, oda sıcaklığını istediğiniz sıcaklıkta tutmanızı sağlayan cihazlardır. Otomatik olarak sıcaklığı kontrol edebildiği için ortam sıcaklığı ayarlandıktan sonra gerektiğinde otomatik olarak açılır ya da kapanır. Bu şekilde radyatörden geçen su miktarı istenilen oda sıcaklığına bağlı olarak ayarlanır. Böylece tasarruf başlamış olur.

Termostatik vanaları istemiş olduğunuz sıcaklığa ayarlandıktan sonra ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Odanın sıcaklığı dış etkenlere rağmen (gecegündüz farkı, insan değişmesi, vb.) sabit kalacağından konfor sağlanmış olur.

Termostatik vana üzerindeki rakamların °C cinsinden karşılıkları:


1 = 12 °C    |    2 = 15 °C     |    3 = 20 °C    |     4 = 24 °C     |     5 = Maks.

 

Oda Termostatı

Oda termostatı, içerisinde bulunan sensör sayesinde bulunduğu odanın sıcaklığı ölçer ve oda sıcaklığı kullanıcı tarafından termostatta ayarlanmış olan sıcaklığın altında ise ısıtma sistemini bu sıcaklığa ulaştırana kadar çalıştırır. İstenen sıcaklığa ulaştığında da ısıtma sisteminin kapanmasını sağlar. Bu şekilde tasarruf  imkanı sağlanmış olur.

 

Bu tip ödemenin hukuki gerekçesi ilgili yönetmelikteki maddelerdir. ‘Isıtma ve sıhhi sıcak su gider paylaşımı hesaplaması: Madde 8 - (1) Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısınma tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin %30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısınma giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.’ 

Teknik gerekçe ise; konu merkezi ısınmadır, kullanılmayan dairede 15˚C derecenin altına inen bir ortam sıcaklığı, aynı binada bulunan diğer bir bağımsız bölümün ısınma ihtiyacını artıracağından (Yönetmelik Madde 5/ (6) merkezi sistemlere ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15˚C olacak şekilde ayarlanır.), o bağımsız bölümün daha fazla giderde bulunmasına sebebiyet vermemesi için,boş olan dairede ortam sıcaklığı 15˚C olacak şekilde kalorimetresinde okunan gideri ödemek durumundadır.

TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanıldığından petekleri tamamen kapatmak mümkün değildir. “Yönetmelik madde 5... [2] Isıtma ve sıhhi sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale etmez.

[5] Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

[6] Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 ˚C olacak şekilde ayarlanır.

Termostatik vana 2 konumunda iken radyatörün güçlü bir şekilde çalışmasının sebebi oda sıcaklığının 15 derecenin altında olmasıdır. Oda sıcaklığı sadece 15 derece ya da üzerinde ise radyatör sıcak su girişine izin vermez ve odanın sıcaklığı ayarlanan seviyede sabit kalır.

Eğer radyatörünüz hiçbir şekilde kapanmıyorsa termostatik vana arızalanmış veya tesisat pisliğinden dolayı tıkanmış olabilir. Bu durumda gerekli kontrolün sağlanması için bina görevlisi veya bina yönetimi teknik servisine başvurmanız gerekir.

Bu durumun nedeni genellikle tesisatla ilgili bir problemdir. Sistem kurulurken kazan suyu tamamen boşaltıldığında, su tekrardan basıldığında bu durum tesisatın hava yapmasına neden olur. Bunun yanında radyatörünüzde hava olduğu durumlarda da radyatör ısınmaz. Çözüm olarak yapılması gereken purjörle radyatörün havasını almaktır. Bina görevlinizden yardım alabilirsiniz.

Oda sıcaklığınız, ayarladığınız sıcaklığın üzerine çıkınca, vanalar radyatöre sıcak su girişini kesen ve radyatörünüz soğumaya başlar. Oda sıcaklığınız düştüğünde vana tekrar bunu hisseder ve radyatöre sıcak suyu almaya başlar. Yani radyatörünüzün ara ara soğuması aslında karşılaşmanız gereken doğal bir durumdur.

Yönetmelikteki paylaşım oranlarına göre, merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının direkt olarak %30’u alınıp, dairelerin metrekarelerine göre pay edilir. Bu ortak alanlardaki kullanılan ısınma enerjisi, sistem kayıpları, asgari ısınma vs. gibi faktörleri içerir. Tamamen ortak alanlardaki harcanan ısınma bedeli değildir. Ortak alanlarda ısınma enerjisi tüketilmese dahi yönetmelik gereği merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının %30’u m2 üzerinden pay edilir.

Her bir daire için hazırlanıp gönderilen gider bildirimleri yapılan paylaşımın dairenize özel olarak hazırlanmış bir dökümüdür, bir bilgilendirme belgesidir.


Burada yapılan işlem Gaz ve Su tedarikçinizin binanıza çıkartmış olduğu faturanın pay edilmesidir. Dolayısıyla bu bildirimler fatura yerine geçmez.

Yakıt giderleriniz İGDAŞ, AYEDAŞ gibi yakıt tedarikçilerinin merkezi sistem kazanınıza kestiği faturalar üzerinden ilgli mevzuata göre pay edilir.

Mevzuata göre hazırlanmış aşağıdaki örnek gider paylaşımı üzerinden sizler de gider bildirimleri üzerinden gider paylaşımıın sağlamasını yapabilirsiniz.

A) Gaz faturası : 1.180 TL
B) Isınma gideri : 1.180 TL
C) Su faturası : 900 TL
D) Bina Toplam Kullanım Alanı : 4.807 m2 (sabit)
E) Daire Kullanım Alanı : 10,97 m2 (sabit)
F) Binada ölçülen toplan enerji : 2.453 kWh (Binada bulunan tüm ısı sayaçlarından ölçülen tüketimlerin toplamı)
G) Daire toplam ısınma enerjisi : 742 kWh (Dairede bulunan ısı sayacından ölçülen tüketim değeri)
I) Bina Toplam Su Tüketimi : 190 m3
J) Daire Su Tüketimi : 3 m3


1. Ortak Gider Payı
• Birim Maliyet= (B * 30% / D) => (1.180 * 0,3 / 4.807) = 0,073642604535053 TL
• Ortak Gider Payı = (E * Birim Fiyat) = 9,64 TL


2. Isınma ve Sıcak Su Tüketim Gideri Payı
• Birim Maliyet= (B * 70%/F) => (1180 * 0,7 / 2453) = 0,3367305340399511 TL
• Tüketim Gideri Payı = (G * Birim Fiyat) = (742 * 0,3367305340399511) = 249,85 TL


3. Kullanılan Su Tüketim Payı
• Birim Maliyet= (C / H) => (900 / 190) = 4,736842105263158 TL
• Tüketim Gideri Payı = (İ * Birim Fiyat) = (3 * 4,736842105263158) = 14,21 TL


4. Tüm Payların Toplamı
• (Isınma Ortak Gider Payı + Isınma tüketim Gider Payı + Kullanılan Su Tüketim Payı)
• 9,64 - 249,85 + 14,21 = 273,70 TL

DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. doğalgaz veya su tedarikçisi olmadığından herhangi bir birim fiyat belirlemesi söz konusu olamaz. Gider bildirimi üzerinde belirttiğimiz birim fiyatlar; tedarikçi firmanın binanıza kestiği fatura tutarının ölçümünü yaptığımız toplam tüketime bölünmesiyle hesaplanan, tüketiciyi
bilgilendirmek ve hesabın kontrolünü sağlamak için belirtilmiştir.


Birim fiyatlar; mevsim şartları, sistem kayıpları, manipülasyon yapılması vs. nedenlerder dolayı farklı ay ve farklı binalarda farklılık göstermektedir.


Her bloğun kapalı alanları, bululndukları coğrafi şartlar ve konumu, gaz ve su sayaçları, oturan sayısı, oturanların sıcak su ve ısı kullanımları farklıdır. Bu farklılığın yanında, sağlayıcıların sayaç okuma tarihleri de farklılık göstermekte, bazen yeterli tüketim olmadığı ve/veya başka sebeplerden dolayı sayaç okumaları yapılmamakta ve o dönemin faturası başka-bir sonraki dönem gelmektedir. Bu durumda yönetmelikte belirtilen paylaşıma dahil edilmeyen faturadan dolayı birim fiyatı düşük, bir sonraki aya ise önceki ayın faturasınında dahil edilmesinden dolayı birim fiyatı yüksek gelebilmektedir.

Gider bildirimleri üzerinde hesaplanarak yazılmış olan tutarlar gaz ve su tedarikçinizin binanıza kesmiş olduğu faturadan payınıza düşen kısımdır. Dolayısıyla bu giderler tedarikçilerinize ödenmektedir. Binaya gelen faturayı daireler arasında paylaştırılması hizmetini veren DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. hizmetinin karşılığı olarak okuma hizmet bedeli almaktadır.

Heat Meter
These devices are used to measure the amount of energy used in heating and cooling systems. They are used in central systems with (Mobil) collector installations. Heat meters, measure the difference in the inflow hot water and outflow water with internal / external sensors. Also using a flowmeter they measure the amount of water that is flowing. The measurements taken by the device and the amount of energy used (kWh) is then used to allocate the heating cost to usage.
 
Hot Water Meter
The compact devices are designed to measure water usage. They include a mechanical wheel that numerically calculates the flow rate with a magnetic scanning system. These devices have multi-flow capacity that can measure both cold and hot water. They are located in the entrance of the apartments and they are dry type and turbine structured.
 
Thermostatic Radiator Valve
The thermostatic valves enable you to keep the room temperature at desired levels. İt is capable of automatically controlling the temperature and after desired temperature is set it can open or close the valve accordingly. This enables the regulation of the water flow to the radiators according to the desired room temperature thus beginning the saving process.
After setting the thermostatic valve to the desired temperature no additional action is necessary. The room temperature will be kept constant against all external factors (night-day difference, human factor) for your comfort.

To limit the consumption of energy in a central heating system, the buildings that use a central heating system must use TS EN 215 appropriate thermostatic radiator valves and as such it is not possible to fully close the radiators

.
“Regulation Article 5”
[2] The households are equipped with measuring devices that can measure the consumption of sanitary hot water and heating hot water. The independent households must approve the necessary processes for this reason. The independent house hold users cannot intervene with the devices unless there is a malfunction or service issue.


[5] Appropriate TS EN 215 thermostatic radiator valves must be used in buildings with central heating To limit the consumed energy.


[6] İndividual parts that are supplied thru a central heating system must set local temperature to minimum 15 C.

The legal requirement for this payment is expressed in the regulation The technical explanation involves the central heating system. İn an unoccupied flat where the temperature is below 15 C will increase the heating requirement of the surrounding flats. [The regulation therefore expresses the requirement for minimum 15C to be set in individual flats where central heating is used.] To prevent the surrounding flats from any increasing expense the unoccupied flats must pay the amount of usage that is read from the assigned heat meters.

The reason for this is that the room temperature is below 15C. Only when the room temperature is 15C or more the valve doesn’t permit hot water inflow and the preset room temperature is kept stable.

When the room temperature exceeds the value you have preset, the valves cut the flow of hot water into the radiator and the radiator starts to cool down. When the room temperature drops the valve is capable of sensing this and lets the hot water back in the radiator. The fact that the radiator is cold is a normal event.

The most general reason for this is a problem with piping. When the system is installed the main water inside the boiler is replaced. This creates air bobbles inside the system. Also when air is present inside the radiators the heating will not occur. To resolve this issue the air inside the radiator must be purged. You may consult you building administrator.

The change in the speed of the hot water flowing inside the radiators creates difference in water pressure and can cause these types of noises. İn the event of hearing such noises please consult your building administrator. The solution of this problem depends on the type of pump used in your system. İf a gradual pump is used in your system, the building administrator can reduced the level of the pump. İf a non-gradual pump is used a frequency invertor panel or a balance valve might be required.

The frequency invertor panel controls the pumps used to push water into the system according to the pressure inside the system, allowing for a proper operation. This eliminates the pressure drops or increases in the system. The panel also controls the pumps to avoid unnecessary operation. The resulting benefit allows the thermostatic valves or other temperature control elements to function without being effected by the pressure in the system. The side effects to the piping because of sounds, noise or pressure is thus eliminated.

The two types of balance valves, static and dynamic can be chosen. The valves allow for the balance of water pressure inside the system thus eliminating pressure flux. İt also prevents the damage to piping and eliminates the noise.

The usage notification we prepare and send for each household is made specifically for your household, it is an information document.


The process that is conducted here is the division of the water and gas bill to the tenants in accordance to their usage. İt is not constituted as a bill.

As we have addressed in the previous questions the sharing of the expense in your building is conducted according to the ENERGY EFFICIANCY LAW number 5627 (Law Number.5627) (Accepted:18/4/2007) and publication “Ministry of Public Works and Settlement (Official Newspaper date:14/04/2008, Paper number: 26847-reiterated) Regulation for dividing heating and sanitary hot water expense in Heating with Central Heating and Sanitary hot Water systems” The following formulas are obtained directly from this regulation.


You can check the division of expense manually from your information document by using these formulas. All the values we represent here are available in the information document. You will not need any other sources when checking the information.


Let’s have a example flat, the values we obtained from the flat and the building is as follows.


A) Gas Bill: 10.000 TL
B) Building Hot Water Heating expense : 2.000 TL
C) Heating Expense : 8.000 TL
D) Water bill : 1.000 TL
E) Building usage area: 19.000 m2 (Constant)
F) Flat usage area: 110 m2 (Constant)
G) Total energy measured from the building: 718.254 (Total of consumption of all calorimeters in the building)
H) total flat heating energy consumed: 2.154 (The consumption of the calorimeter of your flat)
I) total Building water consumption: 250 m3
J) Flat water consumption: 1.38 m3
1. Heating share of the common expenses
Unit price= (C*30%/E) =>(8.000*0,3 / 19.000) =0,126316 TL
Common expense share= (F*Unit Price)=(110*0,126316)=13,90 TL
2. Heating consumption expenditure share
Unit Price=(C*%70 /G)=>8.000*0,7 /718.254 =0,007797 TL
the share of consumption expenditure=(H*Unit Price)=(2.154*0,007797 TL)=16,80 TL
3. The share of the hot water heating costs
Unit Price= (B/İ)=>(2000/250)=8,000000TL
the share of consumption expenditure=(J*Unit Price)=(1,38*8,000000)=5,52 TL
4. The share price of mains water hot water
Unit price=(D/İ)=>(1000/250)=4,000000 TL
the share of consumption expenditure=(J*Unit Price)=(1,38*4,000000)=5,52 TL
5. the Sum of all shares
heating share of the common expenses+ heating consumption expenditure share+ The share of the hot water
heating costs+ The share price of mains water hot water
(13,90+16,80+11,04+5,52)=47,26 TL

Since DAF is not a provider of gas and water it cannot set a unit price.


The unit prices we provide in the information documents are calculated by dividing the bill that the water and gas provider sends to the building, by the measured total consumption provided by us. İt is sole purpose is to inform the consumer and checking of the account.


Unit prices can vary in different months and in different buildings depending on the seasonal conditions, system loses, manipulation and such.


The closed space, geographical location and situation, Gas and Water meters, number of occupants, their water and gas consumption can vary. There is also a difference in the providers meter reading dates and frequency.


Sometimes, because of lack of consumption or/and other reasons, the meter reading is not performed and the bill of the present month can be passed to the coming month. İn that instance the bill that cannot be included in the sharing because of regulation reduces the unit price while next month, because of the bill that was added from the last month increases the unit price.

The expense information written by way of calculation is the share you get, from the bill that the gas and water provider wrote for your building. The amounts are thus paid to the provider. DAF Management Systems and Energy Inc. provides the division of the bill among the households and receives a reading service fee.

The central heating system and sanitary hot water system are build based on the block. The system uses the natural gas energy it receives to heat the water from the grid. İn the division of the sanitary hot water; when the temperature of the water falls below a value, the system uses energy to heat the water back to that temperature level. While this happens because of the occupancy rate of the building the hot water consumption changes.


The energy used to heat the water standing by and the the expense of this energy is divided according to the usage.


İn the central heating system expense sharing the tenant is not currently occupying the flat is responsible to keep the ambient temperature at 15 C and can do this by setting the valves to 2 level. When the ambient temperate doesn’t fall below 15 C the flat in the system doesn’t receive heat but only contributes to the total building expense by %30 percent individually. When the ambient temperature in the flat drops below 15 C the unoccupied flat receives heating and pays additional expense amount in par with the heat it receives. İf the number of occupants increases in the flat then the overall building heat increases, causing less amount of energy that the other flats need to keep their ambient temperature constant but this also increases the contribution of the number of occupants to the monetary expense.

-The most important saving measure you can make is to set the valve level to 2 and close the individual room doors
-When ventilating the rooms instead of keeping one window open for a long time, keep multiple windows open for 10 to 15 minutes.
-Do not cover the windows that receive sunlight with curtains.
-Cover the side of the doors or windows with window tape to prevent the hot air escaping
-Do not keep any furniture in front of the radiators and don’t use long curtains that might prevent the radiators from heating the room.
-Do not put anything on the radiators that might prevent the heat exchange such as we clothes. 
-To prevent the heat loss to the walls behind the radiators, provide aluminum covered insulating panels.

عداد الحرارة
تستخدم هذه الأجهزة لقياس كمية الطاقة المستخدمة في أنظمة التدفئة والتبريد. يتم استخدامها في الأنظمة المركزية مع منشآت جامع (Mobil). عدادات الحرارة ، وقياس الفرق في تدفق المياه الساخنة وتدفق المياه مع أجهزة الاستشعار الداخلية / الخارجية. أيضا باستخدام مقياس الجريان يقيسون كمية الماء التي تتدفق. ثم يتم استخدام القياسات التي يتم إجراؤها بواسطة الجهاز وكمية الطاقة المستخدمة (كيلوواط ساعة) لتخصيص تكلفة التدفئة للاستخدام.

عداد الماء الساخن
الأجهزة المدمجة مصممة لقياس استخدام المياه. وهي تشمل عجلة ميكانيكية تحسب عدديًا معدل التدفق باستخدام نظام المسح المغناطيسي. تتمتع هذه الأجهزة بسعة تدفق متعددة يمكنها قياس الماء البارد والساخن. تقع في مدخل الشقق وهي من النوع الجاف والتوربينات المهيكلة.

ترموستاتي صمام المشعاع
تمكنك الصمامات الحرارية من الحفاظ على درجة حرارة الغرفة عند المستويات المطلوبة. إنه قادر على التحكم في درجة الحرارة تلقائيًا وبعد ضبط درجة الحرارة المرغوبة ، يمكنه فتح أو إغلاق الصمام وفقًا لذلك. وهذا يتيح تنظيم تدفق المياه إلى المشعات وفقًا لدرجة حرارة الغرفة المطلوبة وبالتالي بدء عملية التوفير.
بعد ضبط الصمام الحراري إلى درجة الحرارة المرغوبة ، لن يكون هناك أي إجراء إضافي ضروري. ستبقى درجة حرارة الغرفة ثابتة ضد جميع العوامل الخارجية (اختلاف الليل ، العامل البشري) لراحتك.

للحد من استهلاك الطاقة في نظام التدفئة المركزية ، يجب أن تستخدم المباني التي تستخدم نظام التدفئة المركزية TS EN 215 صمامات المشعاع الحراري المناسبة وبالتالي لا يمكن إغلاق المشعات بالكامل

.
"المادة 5 من اللائحة"
[2] تم تزويد الأسر بأجهزة قياس يمكنها قياس استهلاك الماء الساخن الصحي وتسخين الماء الساخن. يجب على الأسر المستقلة الموافقة على العمليات اللازمة لهذا السبب. يتعذر على مستخدمي المنازل المستقلة التدخل في الأجهزة ما لم تكن هناك مشكلة في الخدمة أو حدوث خلل.


[5] يجب استخدام صمامات المشعاع الحراري EN EN TS المناسبة في المباني ذات التدفئة المركزية للحد من الطاقة المستهلكة.


[6] يجب أن تحدد الأجزاء الفردية التي يتم توفيرها من خلال نظام التدفئة المركزية درجة الحرارة المحلية إلى 15 درجة مئوية على الأقل.

يتم التعبير عن المتطلبات القانونية لهذا الدفع في اللائحة. يتضمن التفسير الفني نظام التدفئة المركزية. في شقة غير مأهولة حيث تكون درجة الحرارة أقل من 15 درجة مئوية سوف تزيد من متطلبات التدفئة في الشقق المحيطة. [وبالتالي فإن اللائحة تعرب عن شرط تعيين حد أدنى 15 درجة مئوية في الشقق الفردية حيث يتم استخدام التدفئة المركزية.] لمنع الشقق المحيطة من أي زيادة في التكاليف ، يجب على الشقق غير المأهولة دفع مبلغ الاستخدام الذي يتم قراءته من عدادات الحرارة المخصصة.

السبب في ذلك هو أن درجة حرارة الغرفة تقل عن 15 درجة مئوية. فقط عندما تكون درجة حرارة الغرفة 15 درجة مئوية أو أكثر ، لا يسمح الصمام بتدفق الماء الساخن وتبقى درجة حرارة الغرفة المحددة مسبقًا ثابتة.

عندما تتجاوز درجة حرارة الغرفة القيمة التي لديك مسبقًا ، تقطع الصمامات تدفق الماء الساخن إلى المبرد ويبدأ المبرد في البرودة. عندما تنخفض درجة حرارة الغرفة ، يكون الصمام قادرًا على استشعار هذا الأمر ويتيح الماء الساخن مرة أخرى في المبرد. حقيقة أن المبرد بارد هو حدث طبيعي.

السبب الأكثر عامة لهذا هو مشكلة مع الأنابيب. عند تثبيت النظام ، يتم استبدال الماء الرئيسي داخل الغلاية. هذا يخلق كرات الهواء داخل النظام. أيضا عندما يكون الهواء موجودا داخل مشعات التدفئة لن يحدث. لحل هذه المشكلة ، يجب تطهير الهواء داخل المبرد. يمكنك استشارة مسؤول البناء.

التغيير في سرعة الماء الساخن الذي يتدفق داخل مشعات يخلق فرقا في ضغط المياه ويمكن أن يسبب هذه الأنواع من الضوضاء. في حالة سماع هذه الضوضاء ، يرجى استشارة مسؤول المبنى. يعتمد حل هذه المشكلة على نوع المضخة المستخدمة في نظامك. إذا تم استخدام مضخة تدريجية في نظامك ، يمكن لمسؤول المبنى تخفيض مستوى المضخة. إذا تم استخدام مضخة غير متدرجة ، فقد تكون هناك حاجة إلى لوحة مقلبة للتردد أو قد يتطلب الأمر وجود صمام توازن.

تتحكم لوحة عاكس التردد في المضخات المستخدمة لدفع المياه إلى النظام وفقًا للضغط داخل النظام ، مما يسمح بإجراء التشغيل بشكل صحيح. هذا يلغي انخفاض الضغط أو الزيادات في النظام. تتحكم اللوحة أيضًا في المضخات لتجنب التشغيل غير الضروري. الفائدة الناتجة تسمح للصمامات الحرارية أو عناصر التحكم في درجة الحرارة الأخرى بالعمل دون التعرض للضغط في النظام. وبالتالي يتم القضاء على الآثار الجانبية للأنابيب بسبب الأصوات أو الضوضاء أو الضغط.

إن إشعار الاستخدام الذي نعده ونرسله لكل أسرة معدة خصيصًا لعائلتك ، إنه مستند معلومات.


العملية التي تتم هنا هي تقسيم فاتورة الماء والغاز للمستأجرين وفقًا لاستخدامهم. لم يتم تشكيلها كمشروع قانون.

كما ناقشنا في الأسئلة السابقة ، تتم مشاركة المصاريف في المبنى الخاص بك وفقًا لقانون كفاءة الطاقة رقم 5627 (القانون رقم 5627) (تم القبول: 18/4/2007) ونشر "وزارة الأشغال العامة والتسوية" (تاريخ الجريدة الرسمية: 14/04/2008 ، رقم الورقة: 26847 - معاد التأكيد) لائحة تقسيم التدفئة ومصاريف المياه الساخنة الصحية في التدفئة باستخدام التدفئة المركزية وأنظمة المياه الساخنة الصحية. يتم الحصول على الصيغ التالية مباشرة من هذا النظام.


يمكنك التحقق من تقسيم المصاريف يدويًا من مستند المعلومات الخاص بك باستخدام هذه الصيغ. جميع القيم التي نمثلها هنا متوفرة في وثيقة المعلومات. لن تحتاج إلى أي مصادر أخرى عند التحقق من المعلومات.


دعونا نملك مثالًا مسطحًا ، والقيم التي حصلنا عليها من الشقة والمبنى على النحو التالي.


أ) فاتورة الغاز: 10.000 ليرة تركية
ب) بناء تسخين المياه الساخنة حساب: 2.000 ليرة تركية
ج) حساب التدفئة: 8.000 ليرة تركية
د) فاتورة المياه: 1.000 ليرة تركية
هـ) مساحة استخدام المباني: 19.000 م 2 (ثابت)
F) مساحة الاستخدام المسطح: 110 M2 (ثابت)
ز) إجمالي الطاقة المقاسة من المبنى: 718.254 (إجمالي استهلاك جميع المسعرات في المبنى)
ح) إجمالي طاقة التدفئة المسطحة المستهلكة: 2.154 (استهلاك المسعر لشقتك)
1) إجمالي استهلاك مياه البناء: 250 م 3
ي) استهلاك المياه المسطحة: 1.38 متر مكعب
1. حصة التدفئة من النفقات المشتركة
سعر الوحدة = (C * 30٪ / E) => (8.000 * 0،3 / 19.000) = 0،126316 TL
حصة النفقات العامة = (F * سعر الوحدة) = (110 * 0،126316) = 13،90 ليرة تركية
2. حصة نفقات استهلاك التدفئة
سعر الوحدة = (C *٪ 70 /G)=>8.000*0،7 /718.254 = 0،007797 TL
الحصة من نفقات الاستهلاك = (H * سعر الوحدة) = (2.154 * 0،007797 TL) = 16،80 ليرة تركية
3. حصة من تكاليف تسخين المياه الساخنة
سعر الوحدة = (B / İ) => (2000/250) = 8،000000TL
حصة الإنفاق الاستهلاكي = (J * Unit Price) = (1،38 * 8،000000) = 5،52 TL
4. سعر سهم الماء الماء الساخن
سعر الوحدة = (D / İ) => (1000/250) = 4،000000 ليرة تركية
حصة الإنفاق الاستهلاكي = (J * Unit Price) = (1،38 * 4،000000) = 5،52 TL
5. مجموع جميع الأسهم
حصة التدفئة من النفقات المشتركة + حصة نفقات استهلاك التدفئة + حصة الماء الساخن
تكاليف التدفئة + سعر سهم الماء الماء الساخن
(13،90 + 16،80 + 11،04 + 5،52) = 47،26 ليرة تركية

نظرًا لأن DAF ليست مزودًا للغاز والماء ، فلا يمكنها تحديد سعر الوحدة.


يتم احتساب أسعار الوحدة التي نقدمها في وثائق المعلومات عن طريق تقسيم الفاتورة التي يرسلها مزود المياه والغاز إلى المبنى ، من خلال إجمالي الاستهلاك المقاس الذي قدمه لنا. الغرض الوحيد هو إعلام المستهلك والتحقق من الحساب.


يمكن أن تختلف أسعار الوحدات في أشهر مختلفة وفي مبانٍ مختلفة حسب الظروف الموسمية وخسارة النظام والتلاعب وما شابه.


المساحة المغلقة والموقع الجغرافي والوضع ، عدادات الغاز والمياه ، وعدد الركاب ، يمكن أن يختلف استهلاك المياه والغاز. هناك أيضًا اختلاف في تواريخ قراءة العدادات وترددها.


في بعض الأحيان ، بسبب نقص الاستهلاك و / أو لأسباب أخرى ، لا يتم تنفيذ قراءة العداد ويمكن تمرير فاتورة الشهر الحالي إلى الشهر القادم. في هذه الحالة ، تزيد الفاتورة التي لا يمكن تضمينها في المشاركة بسبب اللوائح من سعر الوحدة بينما الشهر المقبل ، بسبب الفاتورة التي تمت إضافتها من الشهر الماضي تزيد من سعر الوحدة.

- أهم تدبير توفير يمكنك إجراؤه هو ضبط مستوى الصمام على 2 وإغلاق أبواب الغرف الفردية
- عند تهوية الغرف بدلاً من فتح نافذة واحدة لفترة طويلة ، احتفظ بنوافذ متعددة مفتوحة لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.
- لا تغطي النوافذ التي تستقبل أشعة الشمس بالستائر.
- قم بتغطية جانب الأبواب أو النوافذ بشريط النافذة لمنع هروب الهواء الساخن
- لا تضع أي أثاث أمام المشعات ولا تستخدم الستائر الطويلة التي قد تمنع المشعات من تسخين الغرفة.
- لا تضع أي شيء على المشعات التي قد تمنع التبادل الحراري مثل الملابس.
- لمنع فقدان الحرارة على الجدران وراء المشعات ، وفر ألواح عازلة مغطاة بالألمنيوم.